Kto może wykonać audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji?

Audyt energetyczny może wykonać każdy również dla swojego budynku. Ustawodawca nie nakłada żadnych ograniczeń w zakresie wykonawstwa audytów, jedynie określa kto może weryfikować audyty dla Banku Gospodarstwa Krajowego.

Lista audytorów energetycznych (osób wykonujących audyty energetyczne) prowadzona jest obecnie wspólnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwo Infrastruktury i Zrzeszenie Audytorów Energetycznych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. nr 162, poz 1121 z późn. zm.) - więcej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15.01.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego. (Dz.U.nr 12, poz. 114) - więcej

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. (Dz.U. nr 223, poz. 1459) - więcej

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.(Dz.U. 43, poz. 346) - więcej

Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U.nr 201, poz. 1240) - więcej