Normatywy kancelaryjno-archiwalne, czyli przepisy kancelaryjno-archiwalne to:

  • instrukcja kancelaryjna - więcej
  • jednolity rzeczowy wykaz akt, który może być uzupełniony przez kwalifikator dokumentacji - więcej
  • instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego lub instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt - więcej

Organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych określają (por. art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1506) - więcej 

http://ank.gov.pl/nadzor-archiwalny/glowne- zadania-nadzoru- archiwalnego/przepisy-kancelaryjno-archiwalne#wykaz%20akt