Zmiany w ustawie o służbie cywilnej
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1345 z późn.zm.).

Ustawą z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 34) wprowadzono pewne modyfikacje do wyżej wymienionego aktu prawnego, które dotyczą przede wszystkim:

 • Włączenia do korpusu służby cywilnej tak zwanych „wyższych stanowisk” obok dotychczasowych pracowników służby cywilnej (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) i urzędników służby cywilnej (zatrudnionych w oparciu o mianowanie).
 • Zmiany sposobu obsadzania „wyższych stanowisk” czyli odejście od systemu konkursowego na rzecz powołania na stanowisko zaliczane do tzw. „wyższych stanowisk”.
 • Zmiany wymogów koniecznych do objęcia stanowiska Szefa Służby Cywilnej w kierunku złagodzenia tych wymogów.
 • Likwidacji Rady Służby Cywilnej (15 członków), z równoczesnym wprowadzeniem Rady Służby Publicznej (skład 7-9 członków). Członkowie Rady Służby Publicznej obecnie pełnia tę funkcję społecznie (bez wynagrodzenia), a poprzednio pobierali ryczałt ustalony rozporządzeniem wykonawczym.

Wyższe stanowiska w służbie cywilnej zgodnie z art. 52 ustawy o służbie cywilnej to stanowiska:

 1. dyrektora generalnego urzędu;
 2. kierującego departamentem lub komórką równorzędną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędzie ministra, urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji rządowej oraz kierującego wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie wojewódzkim, a także zastępcy tych osób;
 3. wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy;
  powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy;
 4. kierującego komórką organizacyjną w Biurze Nasiennictwa Leśnego, a także zastępcy tej osoby;
 5. dyrektora izby skarbowej i jego zastępcy;
 6. dyrektora Biura Krajowej Informacji Skarbowej i jego zastępcy;
 7. naczelnika urzędu skarbowego.

Dodane pkt. 5–7 w art. 52 weszły w życie z dn. 1.03.2017 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1269 i 2184 oraz z 2016 r. poz. 905 i 1948).