• szkolenie na świadectwo charakterystyki energetycznej wraz ze schematem klasy energetycznej (zapotrzebowania na energię) i kontur domu wykonany z metra składanego dla inżynierów

   

  ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ KURS ON-LINE

     Skorzystaj z dofinansowania

   

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ W PRAKTYCE - kurs energetyczny (certyfikaty energetyczne) on-line

 

Termin:  25-28.07.2024 - kurs on-line. Razem 4 dni (45 godzin szkoleniowych czyli 34 godziny zegarowe)

Szkolenie zaczyna się od godziny 9:00 i kończy ok. godz 17:00.

Ilość miejsc ograniczona.  

 

Najlepsza oferta na rynku pod względem stosunku jakości do ceny. Zdecydowną większość czasu zajmują PRAKTYCZNE ćwiczenia w programie komputerowym.

Posiadamy 16 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z świadectw charakterystyki energetycznej.

Na bazie naszych doświadczeń wybraliśmy dla Państwa najlepszych trenerów.

Szkolenia mają charakter warsztatowy, grupy są małe tak aby można było swobodnie zadawać pytania w trakcie szkolenia.

Teorię skróciliśmy do minimum po to aby jak najwięcej czasu poświęcić na praktyczną naukę wykonywania świadectw w programie komputerowym.

Kurs trwa 4 PEŁNE dni, 45 godzin - jest to minimalny czas aby nauczyć się samodzielnie wykonywać certyfikaty energetyczne.

Z naszego doświadczenia wiemy, że nie ma możliwości aby nauczyć się świadectw energetycznych w 2 dni.

Każdy kto choć trochę zetknął się z tą dziedziną wie jak szeroki jest to zakres.

Pytacie Państwo często o egzamin.

Egzaminy państwowe zostały zniesione w 2015 roku dlatego my również nie robimy egzaminu wewnętrznego. Wychodzimy z założenia, iż lepiej jest wykorzystać ten czas na praktyczne przykłady świadectw charakterystyki energetycznej.

Szkolenie prowadzone jest w programie komputerowym dedykowanym audytorom energetycznym.

Zapraszamy na praktyczny kurs wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.

 • Od 16 lat specjalizujemy się w szkoleniach ze świadectw charakterystyki energetycznej (od 2008 roku)
 • Przeszkoliliśmy wielu obecnie działających na rynku certyfikatorów i audytorów energetycznych
 • 100 % fachowa wiedza, teoria skrócona do minimum, zadania praktyczne
 • Ćwiczenia praktyczne - praktyczne przykłady obliczeniowe z wykorzystaniem programu komputerowego
 • Wszystkie zmiany które weszły w życie w 2023 roku
 • Najlepsza kadra z międzynarodowym doświadczeniem odpowie na każde pytanie
 • Brak egzaminów państwowych (tylko wpis na listę)
 • 100 % zadowolonych Klientów
 • Niewielkie grupy szkoleniowe

Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (wraz z późniejszymi zmianami) Dz.U. z 2021 poz. 497:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001200/U/D20141200Lj.pdf

Kurs dodatkowo obejmuje wszystkie zmiany, które weszły w życie w 2023 roku.

Skorzystaj z dofinansowania tego szkolenia (szczegóły poniżej).

Szkolenie on-line prowadzone jest w czasie rzeczywistym. Uczestnicy widzą i słyszą trenera na żywo oraz wyświetlane przez niego prezentacje na platformie szkoleniowej. Podczas szkolenia uczestnicy mają również możliwość interakcji i zadawania pytań trenerowi.

Do szkolenia on-line uczestnicy potrzebują jedynie komputera (może być również laptop) z dostępem do internetu i głośników (mogą być wbudowane np. w laptopie). Zalecany drugi komputer do programu obliczeniowego (ćwiczeń) lub jeden komputer z dwoma monitorami

 

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

Doświadczona kadra specjalistów - praktyków nauczy jak policzyć i sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (certyfikaty energetyczne). Kurs odbywa się z wykorzystaniem programów komputerowych, co umożliwia szybsze wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej oraz bardziej efektywną i praktyczną naukę.

NAJLEPSI WYKŁADOWCY

Kursy ze świadectw charakterystyki energetycznej prowadzimy cyklicznie od 14 lat współpracując z wyjątkową kadrą trenerów-praktyków, którzy dla Państwa poprowadzą ten kurs.

Szkolenie prowadzą wybitni specjaliści z branży certyfikatów energetycznych z dwudziestoletnim międzynarodowym doświadczeniem. Ukończone kursy Audytorów Energetycznych NAPE, członkowie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, rzeczoznawcy ds. energetycznych SITPH.

Trenerzy INTEGRIO posiadają uprawnienia projektowo-wykonawcze instalacji bez ograniczeń, są wykładowcami studiów stacjonarnych i podyplomowych z dziedziny audyt energetyczny i certyfikaty energetyczne na największych polskich uczelniach technicznych, mogą także pochwalić się praktycznym doświadczeniem w firmach międzynarodowych.

Trenerzy-praktycy bardzo komunikatywni, rzeczowo i w sposób praktyczny przekazują wiedzę, co jednoznacznie potwierdzają wyniki ankiet i wszystkie opinie uczestników. 

PROFESJONALIZM I DOŚWIADCZENIE

Od wielu lat prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski dla największych instytucji państwowych. W prowadzonych przez nas kursach z różnych tematów uczestniczyło ponad 10.000 osób. Kursy z tematyki "Świadectwo charakterystyki energetycznej" prowadzimy nieprzerwanie od 2008 roku. Szczególnie do tego kursu wyselekcjonowaliśmy dla Państwa wyjątkową kadrę trenerów-praktyków. 
Poniżej przedstawiamy rzeczywiste opinie uczestników naszych szkoleń. Nasz profesjonalizm potwierdzają liczne referencje od instytucji państwowych oraz firm prywatnych.

Firma INTEGRIO jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem 2.12/00035/2009

SZKOLENIE

Forma zajęć – wykłady i warsztaty - ćwiczenia obliczeniowe. Zajęcia praktyczne obejmują rozwiązywanie i obliczanie świadectw energetycznych.

Celem tego kursu jest nauczenie uczestników wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Kurs INTEGRIO prowadzony jest w oparciu o najnowszą metodologię (oraz proponowane zmiany na rok 2023) i spełnia wszystkie wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

 

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r., która weszła w życie od dnia 9 marca 2015 r., wraz z późniejszymi zmianami, świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba która (art. 17 ustawy):

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 3. ukończyła:
  1. studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
  2. studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

Podsumowując, w przypadku osób z wykształceniem inżynierskim aby wystawiać świadectwa należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych (nie być osobą ubezwłasnowolnioną), być osobą niekaralną, oraz posiadać wykształcenie co najmniej inżynierskie (np. inż, mgr inż, dr inż, itp) - kierunek studiów dowolny.

Po ukończeniu szkolenia ze świadectw charakterystyki energetycznej wystawiamy Państwu imienne certyfikaty ukończenia kursu.

Po ukończeniu kursu przesyłają Państwo dokumenty i podanie o wpisanie na listę certyfikatorów energetycznych Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Po otrzymaniu wpisu na listę (około 14 dni od wysłania wniosku) mogą już Państwo sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

CEL SZKOLENIA

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • Znali obowiązujące przepisy i metody sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
 • Samodzielnie wykonywać obliczenia świadectwa charakterystyki energetycznej.
 • Umieli interpretować otrzymane wyniki

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ - PROGRAM SZKOLENIA ON-LINE

 1. Podstawy prawne certyfikacji i audytu energetycznego (Ustawy, Rozporządzenia, Dyrektywy, Polskie Normy)
 2. Podstawy termodynamiki - wymiana ciepła, problemy spalania paliw
 3. Ocena ochrony cieplnej budynków - komfort cieplny, fizyka cieplna budowli, projektowe obciążenie cieplne, sezonowe zużycie energii - podstawy teoretyczne oraz przykłady obliczeniowe
 4. Ocena systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach
 5. Ocena systemu wentylacji
 6. Ocena systemu oświetlenia
 7. Metodologia opracowania świadectw charakterystyki energetycznej:
  • metoda obliczeniowa
  • metoda zużyciowa
 8. Wykonanie szkoleniowych świadectw charakterystyki energetycznej:
  • lokalu mieszkalnego
  • budynku mieszkalnego

 

Istnieje kilka MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA szkolenia:

1) Dla pracowników. Dofinansowanie do 100% kosztów szkolenia z  KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy).

Pracodawca planujący skorzystać z środków KFS musi złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.Środki z KFS przyznane Pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Szczegółowe informacje można uzyskać w powiatowych urzędach pracy.

2) Dla osób bezrobotnych (wszystkich). Dla osób 50 + (zatrudnionych lub bezrobotnych powyżej 50 roku życia).  Dofinansowanie do 100% kosztów szkolenia z Urzędu Pracy.

Osoba bezrobotna lub 50 + może zarejestrować się w urzędzie pracy (zgodnym z miejscem zameldowania) i złożyć wniosek o sfinansowanie szkolenia w trybie indywidualnym. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowych Urzędach Pracy.  Opłata za szkolenie oferta dla Urzędów Pracy 2583 zł (brutto=netto)

 

Opłata za kurs on-line wynosi:

2100 PLN netto + 23 % VAT

Podana cena uwzględnia:

 • uczestnictwo w kursie
 • materiały szkoleniowe
 • imienny certyfikat ukończenia kursu
 • bezpłatne konsultacje e-mailowe z ekspertami
 • pomoc w przypadku jakichkolwiek pytań

ZAPISZ SIĘ NA KURS >>

Zgłoszeń mogą dokonywać zarówno osoby prywatne jak i firmy/instytucje. Rabaty nie sumują się.

 

OPINIE UCZESTNIKÓW NASZYCH SZKOLEŃ:

Praktyczne, fachowe podejście do tematu
Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Andrzej

Zakres materiału jak i sposób nauczania godny polecenia
Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Zorbud

Szkolenie prowadzone profesjonalnie, przez bardzo dobrze przygotowanych prowadzących
Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Bereger

Godne polecenia szkolenie spełniające wszystkie oczekiwania
Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Jarek

Profesjonalne przygotowanie szkolenia
Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Praktyczne podejście do tematu
Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Vito_1974

Dobra organizacja, miła obsługa, profesjonalny, dobrze znający temat prowadzący
Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Magda

Praktyczne podejście do tematu
Kurs: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Szkolenie intensywne, ale skuteczne
Kurs: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Prezes

Polecam kurs organizowany przez INTEGRIO. Wykładowca bardzo kompetentny o bardzo dużej wiedzy obejmującej zakres kursu.
Kursy: Świadectwo charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Marcin

Bardzo dobrze prowadzone szkolenie, intensywne. Prowadzący z bardzo dużą wiedzą. Po szkoleniu żadne świadectwo nie będzie trudne.
Kursy: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Endrju

Szkolenie przeprowadzone w sprawny sposób. OK. !
Kursy: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Profesjonalne zajęcia / bardzo dobry wykładowca, dobre warunki lokalowe
Kursy: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Dawid

Dobrze przygotowane. Max. kompensacja materiału w minimalnie przewidzianym czasie. Rzeczowe przedstawienie problemu
Kursy: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Wit77

Super prowadzący - kompetentny, bystry i dowcipny, na potwierdzenie teorii podawał przykłady praktyczne
Szkolenie: Świadectwo energetyczne, Uczestnik: r4n

Profesjonalne prowadzenie i przygotowanie materiałów
Szkolenie: Świadectwo energetyczne, Uczestnik: Małgorzata

Szkolenie w pełni profesjonalne, może trochę za szybko realizowane. W przyszłości można by poświęcić trochę więcej uwagi na procedury i wskazówki potrzebne na egzaminie państwowym (przykład z egzaminu)
Szkolenie: Świadectwo energetyczne, Uczestnik: Cristo

Dobrze zorganizowane, umiarkowana cena
Szkolenie: Świadectwo energetyczne, Uczestnik: Sławek

Bardzo dobre, metodyczne prowadzenie zajęć i cierpliwość prowadzącego na ciągłe pytania o te same sprawy
Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Przystępność przedstawienia trudnej tematyki
Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Magdalena

Dobra organizacja oraz wszechstronność szkolenia
Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: biuro@

Rzetelnie przekazana wiedza
Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Obiady :)
Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Ogólnie szkolenie oceniam bardzo pozytywnie
Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Luksow

Prowadzenie zajęć pod kątem merytorycznym. Wiedza prowadzącego i poczucie humoru
Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: Andrzej

Merytoryczne przygotowanie prowadzącego szkolenie
Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Wysoka wiedza prowadzącego, dobra komunikacja z grupą
Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo

Doświadczenie i przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej szkolenie, udostępnianie materiałów.
Szkolenie: Świadectwa charakterystyki energetycznej, Uczestnik: anonimowo
 
Świadectwo charakterystyki energetycznej szkolenia, certyfikat energetyczny kurs, Szkolenie dla certyfikatorów energetycznych. Białe certyfikaty. Świadectwa energetyczne.